Antikorupcijski kodeks

Nepristajanje ni na koji vid korupcije čini sastavni deo etičkog pristupa kojem su Grupacija Ondura i sve njene kompanije u potpunosti dosledne. 

Naš antikorupcijski kodeks odražava našu želju za fer poslovanjem. 

On izražava ličnu posvećenost svih menadžera i sastavni je deo vrednosti i principa koji su jedinstveni za sve naše zaposlene.  

Možete preuzeti naš antikorupcijski kodeks ispod.