Pravne napomene i politika privatnosti

ODELJAK I - PRAVNE NAPOMENE

Ovaj veb sajt je vlasništvo Predstavništva Onduline Italia srl čije je sedište na adresi:
Mišarska 1a, 11000 Beograd, PIB: 106509663. Direktor objave sajta je Pavel Petlak u svojstvu pravnog zastupnika.
Sajt objavljuje i hostuje 
Alter Way, Bat D, 1 Rue Royale, 92210 Saint-Cloud - www.alterway.fr
 

Misija sajta je da pruži opšte informacije o kompaniji i proizvodima koje distribuira. 

Korisni kontakti

Predstavništvo Onduline Italia srl
Mišarska 1 a – 11000 Beograd – Srbija
Tel: +381113245539  I-mejl: [email protected]
 

Intelektualna svojina

Sajt u celini, kao i svaki od elemenata koji ga čine nezavisno, naročito programi i specifični elementi i sadržaji, uključujući podatke, tekstove, nepokretne ili animirane slike, logotipe, zvukove, grafiku i datoteke, isključivo su vlasništvo Onduline Grupe ili trećih lica koja su joj dala licencu. Bilo kakvo potpuno ili delimično predstavljanje sajta ili neke od njegovih komponenti bez izričitog ovlašćenja Onduline Grupe je zabranjeno i predstavljalo bi kršenje zakona.

Baze podataka na sajtu zaštićene su zakonom o intelektualnoj svojini i svako preuzimanje ili ponovna upotreba kvalitativno ili kvantitativno značajnog sadržaja iz baza podataka je kažnjiva.

Žigovi i logotipi koji se pojavljuju na sajtu su zaštitni znakovi registrovani od strane Onduline Grupe ili trećih strana. Za svaku reprodukciju, kopiranje ili upotrebu, u celini ili delimično, ovih distinktivnih znakova, bez izričitog odobrenja autora, kao i za kršenje zabrana iz zakona o intelektualnoj svojini, počinilac će snositi odgovornost.
 
Ostali karakteristični znakovi, posebno nazivi preduzeća, poslovni nazivi, znakovi i imena domena reprodukovana na sajtu, vlasništvo su Onduline Grupe ili trećih strana i svako umnožavanje bez izričitog ovlašćenja predstavlja kršenje zakona za koje odgovornost preuzima počinilac.
 

Upozorenje o informacijama

Onduline Grupa ne može garantovati potpunost, aktuelnost i ažuriranost informacija objavljenih na svom veb sajtu. Posetilac potvrđuje da koristi ove informacije na sopstvenu odgovornost. Onduline Grupa se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu nastalu greškom ili zbog informacija koje su konsultovane na sajtu ili nekom od njegovih povezanih sajtova i, uopšte, za bilo kakve probleme koji mogu nastati usled poteškoća u vezi sa funkcionisanjem sajta. Ovaj veb sajt može sadržati veze ka spoljnim sajtovima, za čiji sadržaj Onduline Grupa nije odgovorna. Korisnici eksternog sajta ne smeju da uspostavljaju duboke veze ka ovoj veb lokaciji bez prethodne pisane dozvole Onduline Grupe.

 

Politika uredništva

Informacije objavljene na ovom veb sajtu prikupila su i napisala kvalifikovana i stručna lica zaposlena u Onduline Grupi. Informacije su predstavljene što je moguće jasnije. Deontološki i organizacioni okvir u kome urednici rade definiše Onduline Grupa. Ako želite da saznate više, možete nas kontaktirati putem kontakt podataka navedenih u ovim „pravnim napomenama“.

 

Politika oglašavanja

Reklamni baneri ili razmena linkova sa odabranim proizvođačima ili komercijalnim partnerima mogu biti izvor sredstava ili finansijskih doprinosa za izradu dokumenata ili organizaciju događaja, ali nisu izvor finansiranja ovog veb sajta i ne utiču na politiku uredništva veb sajta.


 

ODELJAK II – POLITIKA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

Svrha ove Politike privatnosti je da definiše principe i smernice koje primenjuje ONDULINE GRUPA u vezi sa obradom ličnih podataka korisnika veb sajtova kojima upravlja Grupa.

Pojam „lični podatak“ ili „lični podaci“ odgovara definiciji datoj u članu 4. Opšte uredbe Evropske Unije o zaštiti podataka (GDPR 2016/679), odnosno bilo kojoj informaciji koja može da omogući da se fizičko lice direktno ili indirektno identifikuje: prezime, ime, IP adresa, imejl adresa, itd.

Onduline Grupa potvrđuje svoju posvećenost poštovanju važećih zakona i propisa o zaštiti podataka, i obavezuje se da će preduzeti sve u cilju očuvanja bezbednosti, poverljivosti i integriteta podataka.

Onduline Grupa se formalno obavezuje da neće prodavati, iznajmljivati, razmenjivati ili prosleđivati bilo kakve lične podatke.
 

1.    Primena i izuzeci

Ova politika se primenjuje na svaku obradu ličnih podataka koju sprovodi Onduline Grupa sa svojih veb sajtova:

https://www.onduline.com/en

https://www.onduline.rs

Ova politika se ne primenjuje na obradu koja se vrši na veb sajtovima trećih strana ili u aplikacijama koje nisu pod kontrolom Onduline Grupe.

Ova politika odnosi se takođe na obradu koja se sprovodi u kontekstu:
-    zapošljavanja lica u Onduline Grupi
-    poslovanja sa dobavljačima usluga i partnerima Onduline Grupe

Pravni osnov za obradu je: 
- izvršenje ugovora za obradu onlajn donacija

-    saglasnost za druga postupanja
 

2.    Prikupljeni podaci

Prikupljeni podaci se razlikuju u zavisnosti od svrhe obrade.

•    Obrazac „Pronađite svoju zemlju“: Prikupljamo Vaše podatke za prijavu na korisnički nalog, poštanski broj i grad
•    Obrazac za slanje upita imejlom: Prikupljamo Vaše kontakt informacije (imejl), poštanski broj, grad
•    Registracija korisničkog naloga: Prikupljamo Vaše kontakt informacije (imejl), korisničko ime i lozinku koju generiše korisnik.
•    Podaci o vezi (IP adresa, datum/vreme, tip pretraživača, posećeni URL) sa različitim sajtovima prikupljaju se indirektno

 

3.    Korišćenje prikupljenih podataka

Svako prikupljanje podataka vrši se posebno u određenu svrhu i jasno je naznačeno na stranici veb sajta na kojoj se podaci prikupljaju. Takođe, bićete obavešteni da li su traženi podaci neophodni ili neobavezni za određenu svrhu, kao i o posledicama nepružanja potrebnih podataka.

Onduline Grupa zadržava pravo da primeni dodatne i/ili komplementarna svrhe prikupljanja. U tom smislu, Onduline Grupa će na stranici za prikupljanje podataka, u skladu sa propisima, navesti specifične svrhe dotične obrade.

Onduline Grupa ne sprovodi nikakvu obradu podataka koja vodi do potpuno automatizovanog donošenja odluka na osnovu Vaših ličnih podataka.

Prikupljeni podaci se koriste u različite svrhe:

•    Obrazac „Pronađite sajt u svojoj zemlji“: podaci prikupljeni putem ovog obrasca koriste se za obradu Vašeg zahteva i     izradu statistike. Informacije o lokaciji (poštanski broj i grad) se koriste da vas preusmere na entitet Grupe koji će najverovatnije zadovoljiti Vaše potrebe.
•    Obrazac za slanje upita imejlom: podaci prikupljeni putem kontakt obrasca koriste se za obradu Vašeg  zahteva i izradu statistike. Informacije o lokaciji (poštanski broj i grad) se koriste za preusmeravanje Vašeg zahteva na najbližu moguću lokaciju.
•    Registracija korisničkog naloga: prikupljeni podaci se koriste za registraciju i upravljanje korisničkim profilom na sajtu.
•    Podaci o vezi: Podaci o vezi se koriste da bi se obezbedila sigurnost i sledljivost ličnih podataka. Ovi         podaci se takođe koriste u statističke svrhe u vezi sa konsultacijama i posetom našim veb sajtovima. Više
politike).

 

4.    Primaoci ličnih podataka

Postoji nekoliko vrsta primaoca podataka:

•    Timovi Onduline Grupe;
•    Obrađivači i partneri za izvršenje dotične obrade;
•    Po potrebi, sudski i administrativni organi, u skladu sa važećim zakonom i propisima.

Ove kategorije primalaca su dopunjene, gde je to prikladno, kategorijama specifičnim za svaku operaciju obrade i izričito navedene u obaveštenjima na stranici za prikupljanje podataka

Prenosi ličnih podataka primaocima (bez obzira na njihovu pravnu prirodu, da li su podizvođači, rukovaoci podacima ili jednostavni primaoci) obavljaju se na bezbedan način i uz primenu sporazuma između Onduline Grupe i pojedinačnih primaoca. Onduline Grupa se obavezuje da osigura da svaki primalac bude upoznat sa vodećim principima zaštite ličnih podataka i da je podložan njima u primeni zakona i/ili određenog ugovora.
 
Spisak obrađivača i partnera kojima se lični podaci mogu preneti

•    Google (za Google Analytics, Google Maps, Recaptcha)
 

5.    Koliko dugo će se Vaši podaci čuvati

Periodi čuvanja koje primenjuje Onduline Grupa su u skladu sa propisima koji su bili na snazi u Francuskoj na dan ovog sporazuma, pri čemu je precizirano da neki od vaših podataka mogu biti zadržani i korišćeni tokom rokova propisanih zakonom u slučaju pravnog postupka.

Period čuvanja ličnih podataka razlikuje se u zavisnosti od svrhe obrade, na primer:

•    Obrazac za kontakt: Vaši lični podaci se čuvaju 2 godine nakon poslednjeg kontakta.
•    Podaci o vezi: lični podaci koji se odnose na veze čuvaju se 6 meseci.

 

6.    Slučaj obrade sprovedene u svrhu upravljanja pružaocima usluga i partnerima i kupcima

Partneri i dobavljači

Onduline Grupa takođe može da obrađuje vaše lične podatke dok vaša kompanija usaglašava ili je zaključila ugovor sa Onduline Grupom kao dobavljačem usluga ili partnerom.

U tom kontekstu, Onduline Grupa će prikupljati informacije koje se odnose na:

-    kontakt(e) naznačene u Onduline Grupi kao što su kontakt naveden na obrascu, glavni referent za ugovor, osoba za kontakt za fakturisanje i bilo koja druga osoba za kontakt: prezime, ime, poslovna imejl adresa, poslovni telefonski broj, funkcija i sve razmenjene informacije (priroda zahteva, itd.);
-    potpisnika(e) ugovora: prezime, ime, funkcija, potpis.

Ovi podaci su, po potrebi, namenjeni zaposlenima zaduženim za praćenje komercijalnog odnosa i/ili partnerstva, računovodstvo/fakturisanje i zaposlenima u odeljenjima uključenim u zahtev/ugovor.
 
Prikupljaju se i čuvaju:

-    za zahteve za ponude koji ne dovode do zaključenja ugovora: vreme potrebno za proučavanje i praćenje zahteva + jedna (1) godina nakon zatvaranja zahteva (ili poslednjeg kontakta, ako je primenjivo);
-    za ugovore i radi izvršenja ugovora: trajanje ugovornog odnosa;
-    u cilju ispunjenja našeg legitimnog interesa u obezbeđivanju zaštite i odbrane naših prava u slučaju sudskog spora, u periodu od pet (5) godina po prestanku ugovornog odnosa.
 

Kupci

U toku svojih aktivnosti, Onduline Grupa može da obrađuje ograničenu količinu ličnih podataka o našim klijentima.

U tu svrhu mogu biti evidentirani identitet, funkcija, imejl, adresa i broj telefona dotične osobe.

Ove podatke će Onduline Grupa koristiti samo za legitimne kontakte i neće biti preneti trećoj strani.

U skladu sa važećim propisima, ovi podaci se mogu čuvati tokom trajanja ugovornog odnosa između Onduline Grupe i korisnika, ili tri godine nakon poslednjeg kontakta sa dotičnim licem u slučaju potencijalnih mogućnosti.

 

7.    Slučaj obrade obavljene u svrhu zapošljavanja


Onduline Grupa može da obrađuje lične podatke o vama kada samoinicijativno podnesete prijavu ili se prijavite na oglas koji je objavila Onduline Grupa.


U ovom kontekstu, lični podaci o vama se prikupljaju:

-    direktno od vas tokom procesa zapošljavanja;

-    indirektno od trećih lica radi verifikacije vaših diploma i referenci, uz vaš pristanak.

Prikupljaju se sledeći podaci: prezime, ime, imejl adresa, telefonski broj, stručno iskustvo i sve informacije koje nam date prilikom podnošenja prijave i/ili biografije i/ili intervjua: fotografija, veštine, nivo obrazovanja, poznavanje jezika, očekivana plata, kućna adresa, hobiji, porodični status itd.
 
Ako nam dostavite detalje o osobi koja je dala preporuku, vaša je odgovornost da osigurate da ta osoba bude u to upućena i da vam je dala svoju saglasnost.

Ovi podaci se prikupljaju i čuvaju samo u kontekstu upravljanja vašom prijavom, na osnovu legitimnog interesa Onduline Grupe i/ili vaše saglasnosti i ne koriste se u bilo koju drugu svrhu, naročito ne komercijalnu.

Čuvaju se:

-    u slučaju pozitivnog ishoda obrade prijave: Podaci koji se odnose na zaposlenog čuvaju se za vreme njegovog/njenog prisustva u Onduline Grupi i nakon njegovog/njenog odlaska tokom važećeg pravnog perioda čuvanja.

-    u slučaju negativnog ishoda obrade prijave: dve godine, osim ako niste saglasni s tim.

Vaši lični podaci će u svakom slučaju biti uništeni na vaš zahtev (pogledajte odeljak o kontakt podacima službenika za zaštitu ličnih podataka), u roku od najviše 1 mesec od vašeg zahteva.

Ove podatke obrađuje samo osoblje zaduženo za zapošljavanje unutar Onduline Grupe i, dodatno, iz tehničkih i logističkih razloga, podizvođači Onduline Grupe.

 

8.    Bezbednost vaših podataka

Onduline Grupa je posebno posvećena zaštiti ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo. Ove operacije se izvode na bezbedan način.


Mi sprovodimo neophodne tehničke, fizičke i organizacione mere da sprečimo, koliko god je to moguće, bilo kakvu izmenu, gubitak ili neovlašćeni pristup vašim ličnim podacima.
 

9.    Skladištenje podataka

Lični podaci se čuvaju u Evropskoj uniji u bazama podataka ili datotekama Onduline Grupe ili u datotekama pružaoca usluga sa kojima Grupa ima namenski ugovorni odnos.

 

10.    Prava u vezi sa ličnim podacima

U skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka 2016/679, imate sledeća prava:

•    pravo na pristup vašim ličnim podacima;
•    pravo da ispravite svoje lične podatke ako su netačni ili nepotpuni;
•    pravo ograničenja pod uslovima navedenim u članu 18. GDPR-a;
•    pravo na prigovor na legitimnim osnovama;
•    pravo na prenosivost vaših podataka;
•    za obradu na osnovu saglasnosti, da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku;
•    pravo na brisanje vaših ličnih podataka ako:
 

povlačite svoju saglasnost za obradu koja je predmet saglasnosti;
-    valjano prigovarate obradi;
-    je nezakonito obrađen;
-    zakon to zahteva.

U skladu sa članom 40-1 francuskog Zakona o zaštiti podataka [prilagoditi u skladu sa lokalnim zakonodavstvom], takođe imate mogućnost da date uputstva u vezi sa očuvanjem, brisanjem i saopštavanjem vaših ličnih podataka nakon vaše smrti.
 

Ako imate pritužbu, možete se obratiti našem Službeniku za zaštitu podataka na [email protected]

ili poštom na:

DPO
Onduline Group 
24 Quai Gallieni,
92150 Suresnes
 

ODELJAK III – PODACI ZA PRIJAVU, TRAGAČI I KOLAČIĆI


Šta je kolačić? Šta je tragač?

Kolačić, poznat i kao „indikator veze“, pripada porodici „tragača“. To je tekstualna datoteka deponovana u namenski prostor na vašem računaru ili mobilnom uređaju kada posetite veb sajt.

Kolačić omogućava, tokom trajanja njegovog važenja, da prepozna računar ili mobilni uređaj koji koristite svaki put kada pristupite našem veb sajtu. Ne identifikuje vas lično, već samo prepoznaje veb pretraživač na vašem računaru ili mobilnom uređaju.

Danas postoje i druge vrste tragača. Nevidljivi piksel, koji se takođe naziva transparentni GIF ili oznaka aktivnosti. Ovo je fragment koda koji se pojavljuje kao mala slika na veb stranici. Može se koristiti za prepoznavanje vremena i datuma kada je stranica pregledana i za prikupljanje tehničkih informacija kao što su IP adresa ili konfiguracija mašine.

Kolačići, tragače i informacije prikupljene na ovaj način čuvaju se najviše 13 meseci.

Neki kolačići i tragači prenose podatke kompanijama GOOGLE i FACEBOOK osnovanim u Sjedinjenim Državama. Ove kompanije su se pridržavale Privacy Shield-a, mehanizma samosertifikacije za kompanije osnovane u Sjedinjenim Državama koji trenutno više nije priznat od strane Evropske komisije kao mehanizam koji nudi adekvatan nivo zaštite za lične podatke koje evropski entitet prenosi kompanijama osnovanim u Sjedinjene Države.
 
Svoja prava u vezi sa vašim ličnim podacima možete ostvariti na isti način kao što je navedeno u odeljku II ove Politike.

Da bismo ispunili obavezu transparentnosti koju nameće RGPD, u nastavku navodimo različite tragače koje koristimo na našoj veb stranici.

 

Naši tehnički kolačići

Ovi kolačići su neophodni za pristup, konsultovanje i korišćenje informacija i usluga veb-sajta. Oni nam omogućavaju da prepoznamo vaš pretraživač, da naznačimo vašu posetu određenoj stranici našeg veb-sajta, da poboljšamo udobnost vašeg pregledanja (prilagođavanje rezolucije ekrana, zadržavanje jezika koji se koristi, pamćenje lozinki i informacija koje se odnose na onlajn obrazac, itd.), da primenimo mere bezbednosti i sačuvamo vše izbore u vezi sa kolačićima i tragačima.

Ovi tehnički kolačići se ne mogu deaktivirati ili postaviti, inače nećete moći da pristupite veb-sajtu, njegovim informacijama i uslugama.

Možete da podesite svoj pretraživač da blokira instalaciju ovih kolačića na vašem računaru ili mobilnom uređaju, ali neke funkcije i usluge sajta neće normalno funkcionisati.

Ovi tehnički kolačići su sledeći:

 

API za Google font

Rok čuvanja: 12 meseci

Pravna osnova: legitimni interesi Onduline Grupe za rad svoje web stranice

Konačnost: Za prikaz usklađenog fonta na stranicama naše web stranice.
Google Fontovi ne postavljaju kolačiće. Međutim, ako preglednik posetioca zatraži font, Google beleži IP adresu posetioca i koristi je u analitičke svrhe (da bi se prikazala popularnost svakog fonta i odredila koja web-mesta koriste Google fontove. Ti se podaci zatim objavljuju i dostupni su na Googleu Baza podataka Google BigQuery fontova.

 

"http://www.onduline.rs""Re-captcha" / "Antibot"

Pravna osnova : legitimni interesi Onduline Grupe za rad svoje web stranice

Razdoblje zadržavanja: nakon 1 godine

Konačnost: Kako bismo izbegli botove ili neželjeni softver svih vrsta i zaštitili našu web stranicu od napada botova.

 

"Google map"

Rok čuvanja: 12 meseci

Pravna osnova : legitimni interesi Onduline Grupe za rad svoje web stranice

Konačnost: da vam pokažemo lokacije prema vašim zahtevima na korisniku najprikladniji način, na temelju Vaše IP adrese.

 

"Yett" 

Rok čuvanja: 12 meseci

Pravna osnova : legitimni interesi Onduline Grupe za rad svoje web stranice

Konačnost: za kontrolu izvršavanja skripti (treće strane), poput analitike

 

Naše merenje publike i statistički kolačići

Kolačići za merenje publike uspostavljaju statistiku o broju poseta sajtu i korišćenju naših usluga. Tako se može prikupljati statistika o broju poseta, sadržaju i prikazanim stranicama. Ove statistike omogućavaju da se poboljša interesovanje za naše usluge i ergonomija naših usluga.
 
Možete prihvatiti ili odbiti depozit ovih kolačića preko konzole „Upravljanje kolačićima i tragačima“.

Odbijanje deponovanja ovih kolačića sprečiće nas da uspostavimo anonimnu statistiku.

 

"Google Analytics"

Razdoblje zadržavanja: Od sesije do 2 godine

Pravna osnova: saglasnost

Svrha: prikupljanje vaših podataka o pregledavanju i prijenos na Google za Google Analytics, analitički alat koji pruža Google. Koristi kolačiće koji nam omogućuju analizu korištenja naše web stranice i izradu nadzornih ploča o aktivnostima naše web stranice kako bismo poboljšali naše iskustvo na našoj web stranici.

https://policies.google.com/technologies/cookies

 

“Google Tag Manager” 

Razdoblje zadržavanja: 26 meseci

Pravna osnova: saglasnost

Svrha: Olakšati instalaciju nebitnih Google Analytics kolačića i marketinških kolačića. To nije kolačić, neophodan je za pravilno funkcionisanje naše stranice i nema datum isteka.
https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

 

Autor:
Dizajn, grafički dizajn, razvoj: Vanksen
http://www.vanksen.com
 
Slike:
Fotolia, Gettyimages, Shutterstock, Onduline
 

Možete da izaberete opciju da ovaj veb-sajt ne prikuplja i ne analizira informacije o radnjama koje ovde preduzimate. Na taj način, zaštitićete svoju privatnost, ali ćete takođe onemogućiti vlasnika veb-sajta da uči iz Vaših postupaka i da Vama i drugim korisnicima pruži bolje korisničko iskustvo.